1.
เฟื่องวุฒิ ณ, สว่างอารมณ์ โ, พร้อมสุขกุล พ, เนตรทิพย์ ว. ความต้องการของนักเรียนและครูต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาดนตรี กลุ่มสาระศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุงเทพมหานครเขตภาษีเจริญ. Fine Arts Journal: SWU [Internet]. 2018 Dec. 28 [cited 2022 May 25];22(2):25-39. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208905