1.
เกษมสถิตย์วงศ์ ธ. การสำรวจการใช้แอปพลิเคชันของครูเปียโนในการเรียนการสอนทักษะทางดนตรีสำหรับผู้เรียนขั้นต้น. Fine Arts Journal: SWU [Internet]. 2018 Dec. 28 [cited 2022 May 24];22(2):40-9. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/208909