1.
ขันธศิริ โ. งานสร้างสรรค์บทเพลง “เดี่ยวไวโอลินในบทเพลงเขมรไทรโยค”. Fine Arts Journal: SWU [Internet]. 2018 Dec. 28 [cited 2022 May 24];22(2):62-74. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209100