1.
นาควัชระ ป. การศึกษารูปแบบศิลปกรรมวัดกระซ้าย ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา. Fine Arts Journal: SWU [Internet]. 2018 Dec. 28 [cited 2022 May 24];22(2):75-83. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209112