1.
จีนพงษ์ ส. การถ่ายทอดรำวงพื้นบ้านในจังหวัดนครสวรรค์. Fine Arts Journal: SWU [Internet]. 2018 Dec. 28 [cited 2022 May 25];22(2):115-32. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209118