1.
ลีระศิริ ส. ศิลปะภาพพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม:การสร้างสรรค์กระบวนการภาพพิมพ์โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ. Fine Arts Journal: SWU [Internet]. 2018 Dec. 28 [cited 2022 May 25];22(2):84-97. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209160