1.
สุวิสุทธิ์ พ. การวิจัยเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านแนวแม่น้ำเจ้าพระยา. Fine Arts Journal: SWU [Internet]. 2018 Dec. 28 [cited 2022 May 25];22(2):98-114. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209168