1.
มุกดาม่วงอ. ศาสตร์และศิลป์แห่งการประพันธ์เพลง. Fine Arts Journal: SWU [Internet]. 2018Dec.28 [cited 2020Sep.21];22(2):50-1. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209505