1.
มุกดาม่วง อ. ศาสตร์และศิลป์แห่งการประพันธ์เพลง. Fine Arts Journal: SWU [Internet]. 2018 Dec. 28 [cited 2022 May 24];22(2):50-61. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/article/view/209505