[1]
กันทะใจ ร. 2018. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. มมร วิชาการล้านนา. 7, 1 (ก.ย. 2018), 1–10.