[1]
ฉัตรเท ศ. 2019. การสร้างสัมพันธภาพในการครองเรือนของคู่สมรสเชิงพุทธ. มมร วิชาการล้านนา. 8, 1 (มิ.ย. 2019), 92–100.