[1]
พวงแก้ว ภ. 2019. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4. มมร วิชาการล้านนา. 8, 1 (มิ.ย. 2019), 49–59.