[1]
ยังสามารถ พ. 2019. บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณสถานเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. มมร วิชาการล้านนา. 8, 1 (มิ.ย. 2019), 60–67.