[1]
เฮงชัยโย จ. 2019. ผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา. มมร วิชาการล้านนา. 8, 1 (มิ.ย. 2019), 40–48.