[1]
ญาณปฺปโภ (ตั้งปฐมวงศ์) พ.ณ. 2019. ท่าไม. ความอดทนของคนเราทุกวันนี้จึงตกต่่าลง และสัจธรรมค่าสอนที่ส่าคัญของพุทธศาสนาจะช่วยแก้ไขสภาวะทางจิตใจของคนเราได้อย่างไร ?. มมร วิชาการล้านนา. 8, 1 (มิ.ย. 2019), 8–16.