[1]
โลกานุวัตรเสถียร ว. 2020. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการสื่อสารภาษาจีนพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน์. มมร วิชาการล้านนา. 8, 2 (ม.ค. 2020), 71–80.