[1]
เสวกวิ อ. 2020. การนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม. มมร วิชาการล้านนา. 8, 2 (ม.ค. 2020), 88–93.