[1]
มะรือสะ อ. 2020. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในการบริหารหลักสูตร. มมร วิชาการล้านนา. 8, 2 (ม.ค. 2020), 1–8.