[1]
ตุ้ยทัง น. -. 2020. แนวทางการบริหารงานแนะแนวที่มุ่งเน้นทักษะความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. มมร วิชาการล้านนา. 9, 1 (มิ.ย. 2020), 32–39.