[1]
ชัยสมภาร พ. 2020. เปรียบเทียบการอธิบายจิตปภัสสรในพระไตรปิฎก อรรถกถา และนักวิชาการพุทธศาสนาเถรวาท. มมร วิชาการล้านนา. 9, 1 (มิ.ย. 2020), 95–101.