[1]
chamnanphuttiphon, supreecha 2020. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักพรหมวิหารธรรมของผู้สูงอายุในชุมชนของเทศบาลตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง. มมร ล้านนาวิชาการ. 9, 2 (ธ.ค. 2020), 55–63.