[1]
Korree, K. 2020. รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนเกษตรเพื่อนำไปสู่การลดภาวะหนี้สิน ของครัวเรือนเกษตรกร กรณีศึกษา บ้านจู้ด ตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง. มมร วิชาการล้านนา. 9, 1 (มิ.ย. 2020), 55–66.