[1]
Rawengwan, W. 2020. การพัฒนากลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ และการอ่านเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนที่เรียน ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศที่มีความสามารถทางด้านภาษาแตกต่างกัน โดยการใช้กิจกรรมการอ่านแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ . มมร วิชาการล้านนา. 9, 2 (ธ.ค. 2020), 33–45.