[1]
โฆสิตวํโส (ชัยวงศ์) พ. 2020. ศึกษากระบวนการฝึกอบรมพระนวกะตามหลักวัตร 14 ของคณะสงฆ์ จังหวัดปทุมธานี. มมร วิชาการล้านนา. 9, 2 (ธ.ค. 2020), 8–14.