[1]
สถิตปรีชาโรจน์ ป. 2020. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภาคเกษตรตามศาสตร์พระราชา (พ.ศ. 2559-2560). มมร วิชาการล้านนา. 9, 2 (ธ.ค. 2020), 77–85.