[1]
ลิ่มมังกูร จ. และ บุญมาภิ ท. 2021. การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน 5 ชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. มมร วิชาการล้านนา. 10, 1 (มิ.ย. 2021), 77–87.