[1]
กองจันทร์ อ. 2021. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้วันหยุดราชการที่สำคัญและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง. มมร วิชาการล้านนา. 10, 1 (มิ.ย. 2021), 48–57.