[1]
ใจฉลาด น., นาตัน จ. , เวชญาลักษณ์ ณ. , นาคอ้าย น. และ วังศรีคูณ อ. 2021. การศึกษาสภาพการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1. มมร วิชาการล้านนา. 10, 2 (ธ.ค. 2021), 9–18.