[1]
ล๊อตเยอร์ ด., ราชแพทยาคม จ. และ สมิตานนท์ พ. 2021. คุณลักษณะการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน บุคลากรสำนักข่าวกรองแห่งชาติ. มมร วิชาการล้านนา. 10, 2 (ธ.ค. 2021), 35–46.