[1]
สุพฺรหฺมปญฺโญ พ. และ (บุญช่วย ดูใจ) พ. 2021. วัด: รมณียสถานในสมัยพุทธกาล. มมร วิชาการล้านนา. 10, 2 (ธ.ค. 2021), 105–113.