[1]
พุทธารักษ์ ช., บุญจิตร์ ญ. และ เพ็ชรพวง โ. 2022. การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. มมร วิชาการล้านนา. 11, 1 (มิ.ย. 2022), 87–94.