[1]
ใจขวาง ช. และ ทิพยเกษร ส. 2022. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกลุ่ม. มมร วิชาการล้านนา. 11, 2 (ธ.ค. 2022), 83–96.