[1]
วงศ์ณาศรี ป., พรมจักร์ ว. และ (ปิยะพงค์ ปิยวํโส) พ. 2023. นวัตกรรมการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้วยหลักสามัคคีธรรมสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชน. มมร วิชาการล้านนา. 12, 1 (มิ.ย. 2023), 104–111.