(1)
ฉัตรเท ศ. การสร้างสัมพันธภาพในการครองเรือนของคู่สมรสเชิงพุทธ. mbulncjo 2019, 8, 92-100.