(1)
ยังสามารถ พ. บทบาทพระสงฆ์ในการอนุรักษ์โบราณสถานเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. mbulncjo 2019, 8, 60-67.