(1)
ญาณปฺปโภ (ตั้งปฐมวงศ์) พ. ณ. ท่าไม...ความอดทนของคนเราทุกวันนี้จึงตกต่่าลง และสัจธรรมค่าสอนที่ส่าคัญของพุทธศาสนาจะช่วยแก้ไขสภาวะทางจิตใจของคนเราได้อย่างไร ?. mbulncjo 2019, 8, 8-16.