(1)
เสวกวิ อ. การนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการแก่สังคม. mbulncjo 2020, 8, 88-93.