(1)
มะรือสะ อ. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารในการบริหารหลักสูตร. mbulncjo 2020, 8, 1-8.