(1)
ชัยสมภาร พ. เปรียบเทียบการอธิบายจิตปภัสสรในพระไตรปิฎก อรรถกถา และนักวิชาการพุทธศาสนาเถรวาท. mbulncjo 2020, 9, 95-101.