(1)
โฆสิตวํโส (ชัยวงศ์) พ. ศึกษากระบวนการฝึกอบรมพระนวกะตามหลักวัตร 14 ของคณะสงฆ์ จังหวัดปทุมธานี. mbulncjo 2020, 9, 8-14.