(1)
ลิ่มมังกูร จ.; ประสมสุข ธ. การพัฒนาหลักสูตรความสามารถ. aj. mbu. lnc. 2021, 10, 95-104.