(1)
ใจฉลาด น.; นาตัน จ. .; เวชญาลักษณ์ ณ. .; นาคอ้าย น. .; วังศรีคูณ อ. การศึกษาสภาพการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1. mbulncjo 2021, 10, 9-18.