(1)
ราชฟู โ.; ราชแพทยาคม จ. .; อุดมวิศวกุล น. . การพัฒนายุทธศาสตร์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่. mbulncjo 2021, 10, 57-68.