(1)
วรปญฺญาเมธี (ประทีปทอง) พ. .; พรมดี ท.; จิรธมฺโม พ. . การประยุกต์ใช้หลักพุทธปรัชญาในการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชน ประจำตำบลมะเขือเเจ้ เขต 3 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน. mbulncjo 2021, 10, 80-87.