(1)
สุพฺรหฺมปญฺโญ พ.; (บุญช่วย ดูใจ) พ. . วัด: รมณียสถานในสมัยพุทธกาล. mbulncjo 2021, 10, 105-113.