(1)
พุทธารักษ์ ช.; บุญจิตร์ ญ.; เพ็ชรพวง โ. การศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1. mbulncjo 2022, 11, 87-94.