(1)
นามประดิษฐ์ อ.; พุทธประเสริฐ ช.; ยงค์กมล ส. ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมแนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนา ผู้บริหารโรงเรียนในเครือสารสาสน์. mbulncjo 2023, 12, 112-121.