(1)
วงศ์ณาศรี ป.; พรมจักร์ ว.; (ปิยะพงค์ ปิยวํโส) พ. นวัตกรรมการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้วยหลักสามัคคีธรรมสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชน. mbulncjo 2023, 12, 104-111.