กันทะใจ ร. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 1–10, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/145920. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.