ก้อนแก้ว พ. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม อำเภอเมืองเชียงใหม่. มมร วิชาการล้านนา, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 9–16, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/mbulncjournal/article/view/152851. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.